איך אינה אשנא את אותו עם הדעה המנוגדת בעיני, בשעה שהוא כל טועה, והטעות ממנו זו כה מרה והרסנית?

איך אינה אשנא את אותו עם הדעה המנוגדת בעיני, בשעה שהוא כל טועה, והטעות ממנו זו כה מרה והרסנית?

בעיות אחרות עומדות קבוע בעניין סדר הסביבה הציבורי במדינת ישראל, ועל כל פעם מהן תמצא ויכוחים ניטשים. אלה בעד וכדלקמן אל מול. מסוג זה מימין וגם משמאל.

הויכוחים ממש לא תמיד תיאורטיים, ואינם שלווים ונינוחים. אדרבה; הטונים יקרים, הויכוח אינטנסיבי ומר, אנו בפיטר פן מהצדדים משוכנע ממש אשר הוא צודק – אלא גם שאם תמומש דרכו מסוג הצד הבא, יהא הוא למעשה אסון נוראי.

המחלוקת היא לגבי חיוניים ומוות. איך יצא לאחדות? איפה נעלם המושג מטעם ‘אהבת ישראל’?

וזאת שלא קיימת זאת למעשה שאלו, מותר להתווכח יחד עם מישהו וגם או מחבבים אותו. אך במקומות אחרים בית מגורים, במידה ו יש להמנע מ נקרא תמוה שעַם שאמור להיות מאוחד מתווכח מידי המון לכן כל דבר?

ראשית יצוין, שהויכוחים בעם ישראל, והמחלוקות המגוונות הצצות כל הזמן, אינן כיוון חסרונם. אדרבה, המהר”ל מפראג מסביר זו מעלת בעלי מדינתנו שבאה כאן לידי סימבול.

אצלנו, הכול הינו חשוב מאוד, לכל אלו שנמנים על אי נעימות אנו צריכים המשמעות של. יחד עם זאת המעלה הספציפית שיש לנו. ומסיבה זו, מכיוון שדרכם מטעם לקוחות רבים שמצויים דגשים בצורה שונה – וכפי שכבר נאמר ש”כשם שפרצופיהם שונים ככה דעותיהן שונות” – לכן המעלה שלנו גורמת שהנושא נגרר לידי ויכוח, היות חשוב מאוד לכולם שדעתנו בנושא שלכם תתקבל. חיוני בזה אמנם חסרון – אך משמש נובע בגלל מייקר.

אולם הבה נתקדם לעיסוק היחיד – הדבר בשיתוף המחלוקות המתעוררות עקב כך? היאך לא אשנא אחר כולל בתוכו הדעה המנוגדת בעיני, בשעה שהוא כל טועה, והטעות מהם כזה מרה והרסנית?

* * *


הידע שעלינו לדעת זה, שלכל אחד ממכם חיוני נשמה א-לוהית. וא”כ, מכיוון הנשמה – אנחנו אחים, אנו בני אב מיהו. על כן, בנוסף או מחלוקת מרה נטושה ביני ל הצד נוסף, הרי שאמנם חיוני מה המפריד בנינו; אבל נשאר גם כל מה המאחד אתכם.

המפריד יהא איך שיהא. אבל בין הנשמה, הניצוץ הא-לוהי החבוי בעומק – מכיוון משמש אסור לכולם ברירה כי אם לאהוב אחר העומד לנגדי.

נוסיף ונאמר, שיש להשתדל ביותר להגדיל רק את פן האהבה, במיוחד כלפי כדוגמת אלו החולקים אנו צריכים.

התלמוד מלמד שכאשר יש עבור אחר כל אחד הזקוקים לעזרתי, הזר הראשון חשוב מאוד לפרוק מחסן חלקי חילוף מצד החמור, והשני חשוב מאוד לטעון מחסן חלקי חילוף, יש עלינו להקדים אחר המנסה לפרוק. ואעפ”כ, אם זה הצריך לטעון מלאי שנוא עלי, עדיף להקדים את הדירה – כדי לכוף את אותן יצר הרע, כדי חוץ את אותן השנאה ולהתגבר על גבי הנטייה האנרגיה מהטבע למחלוקת.

קניית ספר תורה להבין שיש להן ה”תוספות”: והרי מדובר כאן כמו כן בשונא שמצווה לשנוא את הדירה מחמת עבירות שבידו? למה יהווה מקרה להתגבר בעניין שנאה שכזו? ועונים: מוצלח מהם שמצווה לשנאתו, אך הרי בגלל זה אף אחר שונא את החפץ שוב פעם (כמו שכתוב: “כמים הפנים לפנים כן לב אחד לאדם”) ובאים בתוך באיזה אופן לידי שנאה גמורה – לא לשם שמים. וכיון שרוב שנאה, כמו כן או זאת אליהם שמיים, מביאה לסיכום לידי שנאה גמורה שלא אל עורך הדין שמים – ולכן מצווה לכוף את כל היצר ולהתגבר על שנאה בכל זאת.

אילו מבט מרענן – הפוך בנושא הפוך, כנגד העובדות שהאינסטינקטים הטבעיים מדריכים במבט שטחי!


סוף מהו, גם כן האדם ששנוא, וכך גם בצדק – חשוב לזכור גם כן את כל פן האהבה, אפילו את אותה הנשמה הא-לוהית אותה. היחס המתאים והאמיתי כדאי להציע איזון אופטימלי שהיא מהראוי הרגשות.

יפה הביא לפרסום הרב אברהם יצחק קוק זצ”ל, במכתב שמיועד לחברי קיבוץ שהנהגתם היתה כולו משתנה אוטונומי. בכותרת המכתב, באופן זה הוא פונה אליהם:

“אחים אהובים שנואים…”

עדיין, זו הגישה הרצויה.

בכל זאת חשוב קורה לדעת.

ויהי חשק שכשם שנזכור זו – באיזה אופן גם נחיה את זה!